Počet miest na sedenie: 1 - 5 miest

Zvoliť

Počet miest na sedenie: 6 - 7 miest

Zvoliť

Počet miest na sedenie: 8 - 9 miest

Zvoliť

Nie. Spolu s vodičom sú poistené aj ostatné osoby, ktoré sú prepravované motorovým vozidlom. Ich počet by nemal presiahnuť maximálny počet miest na sedenie, ktorý je stanovený v technicom preukaze vozidla.

Áno. Rovnako ako pri osobnom vozidle je potrebné správne zvoliť počet miest na sedenie podľa údajov v technickom preukaze. Tento údaj nájdete v sekcii "KAROSÉRIA (NADSTAVBA) 25.1. - Počet miest na sedenie / z toho núdzových.

Zdravotný stav poistených osôb sa neskúma. Naše poistenie kryje akékoľvek nemenované osoby, ktoré sa poisteným vozidlom prepravujú bez ohľadu na to, či sa jedná o pravidelnú prepravu (rodinný príslušník, kolega z práce) alebo príležitostnú prepravu (napr. stopár).

Okrem samotnej jazdy (na miestach určených na prepravu osôb) Vás kryjeme aj pri nastupovaní alebo vystupovaní z MV, pri uvádzaní motora MV do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy alebo pri krátkodobých zastaveniach z dôvodu poruchy či opravy.

Naše poistenie je možné uzatvoriť na diaľku. V návrhu poistnej zmluvy si zvolíte požadovaný začiatok poistenia. Následné vám určíme lehotu, do ktorej požadujeme vašu platbu za poistenie, ako prejav súhlasu, že súhlasíte s podmienkami poistnej zmluvy tak, ako sme vás o nich informovali v návrhu a poistných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou daného návrhu. V prípade, ak poistné uhradíte v lehote a vo výške dohodnutej v návrhu poistnej zmluvy, obratom vám vystavíme POISTKU ako potvrdenie o poistnom krytí.

Poistnú zmluvu je možné ukončiť z viacerých dôvodov. Akceptujeme štandardné formy ukončenia poistnej zmluvy v zmysle občianskeho zákonníka, ktoré sú podrobne uvedené aj vo všeobecných poistných podmienkach. V prípade, ak potrebujete pomôcť so žiadosťou o ukončenie poistnej zmluvy, kontaktujte naše klientske centrum, kde vám ochotne poradíme.

V poistnej zmluve a jej prílohách je detailne rozpísaná výška poistného plnenia vzhľadom na rozsah úrazu, ktorý poistený utrpí pri nehode. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, prosím, kontaktujte odbor likvidácie poistných udalostí. Kontakty nájdete na webovom sídle našej spoločnosti.